Salgs & leveringsbetingelser | Thomas Holm | Pixl Aps

Salgs & leveringsbetingelser

Next

Salgs- og leveringsbetingelser for Pixl ApS

I. Indgåelse af aftaler

1.

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer, medmindre der er truffet anden skriftlig aftale.

2.

Endelig aftale foreligger først ved Pixl ApS’ ordrebekræftelse.

3.

Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og garantier fra salgsmedarbejdere før eller i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen. Købers evt. indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalen medmindre disse er indeholdt i ordrebekræftelsen.

4.

Oplysninger, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, vægt-, mål- og ydelsesbeskrivelser indeholdt i prislister, brochurer, bilag til tilbud og lign. er kun vejledende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende i ordrebekræftelsen.

II. Priser

1.

Alle priser er nettopriser excl. merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter – herunder medieafgifter (Copydan) og moms eller fragt.

2.

Såfremt der inden leveringen fra Pixl ApS’ leverandører indtræder prisforhøjelser el. lignende, såvel som forhøjede toldafgifter eller andre afgifter, kan den anførte salgspris tilsvarende forhøjes inden leveringen

III. Betaling og modregning

1.

Alle leverancer skal betales netto kontant senest 8 dage efter levering/fakturering, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

2.

Evt. kontantrabat beregnes kun af varens værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage og evt. andre ydelser eller tillæg.

3.

Hvis betaling ikke sker rettidig beregnes morarenter svarende til 1,5% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato.

4.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af pixl ApS.

5.

Kunden er kun berettiget til aftalt rabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb fra andre leverancer fra Pixl ApS eller koncernforbundne selskaber er betalt.

IV. Levering

1.

Medmindre andet er aftalt sker levering af varer ved levering eller installationen hos kunden, hvorved risikoen overgår til kunden. Bevirker kundens forhold, at evt. installation må udsættes, og leveringen har fundet sted, overgår risikoen til kunden på det tidspunkt, hvor installation burde være påbegyndt.

2.

Leveringstid angives efter bedste skøn, og er kun vejledende, medmindre den udtrykkeligt er betegnet som fast leveringstidspunkt.

3.

Pixl ApS giver kunden underretning om eventuel forventet risiko for forsinkelse. En forsinkelse på under 4 uger berettiger dog ikke kunden til at gøre misligholdelse gældende eller kræve erstatning.

4.

Såfremt leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, kan kunden hæve den del af aftalen, som er væsentligt misligholdt. Kunden kan ikke gøre krav på erstatning gældende i denne anledning. Kundens adgang til at hæve handelen forudsætter imidlertid at forsinkelsen kan tilregnes Pixl ApS som forsætlig eller groft uagtsomt. Pixl ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos kunden eller dennes kunder som følge af forsinkelse.

5.

Såfremt kunden decideret afviser/nægter at modtage en leverance, er Pixl ApS efter eget valg og uden varsel berettiget til at hæve aftalen og sælge det af leverancen omfattede programmel til anden side og samtidig hos kunden at få godtgjort den bruttoavance, som InProduction ApS ville have haft, såfremt købet var blevet gennemført.

V. Ejendomsforbehold

1.

Ejendomsretten til det leverede varer og programmel mv. tilkommer Pixl ApS indtil hele købesummen er betalt.

VI. Reklamation

1.

Kunden skal straks efter modtagelse foretage en undersøgelse af leverancen, herunder kvalitet og mængder samt for evt. skader.

2.

Enhver reklamation over mangler eller mængdeanvisninger, som burde være opdaget ved en sådan kontrol, skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter leverancens levering til kunden, for at denne kan tages til følge. Ved øvrige mangler skal der reklameres straks efter at kunden burde have opdaget manglen og senest inden 1 år efter leveringsdatoen.

3.

Når der i Pixl ApS’ leverance indgår produkter fra tredjemand, og såfremt der i sådanne produkter foreligger mangler, finder de i afsnit VI punkt 2 anførte reklamationsfrister ikke anvendelse overfor Pixl ApS, idet kunden i sådan tilfælde alene kan rette reklamationskrav direkte overfor tredjemanden. Pixl ApS er dermed i enhver henseende ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved tredjemandsprodukter. Pixl ApS er derudover ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader/mangler ved det leverede system, som måtte forårsages af mangler ved sådanne tredjemandsprodukter. For mangler ved tredjemandsprodukter henvises til den enkelte underleverandørs garanti-, service- og licensbetingelser.

VII. Ansvar for mangler

1.

Såfremt der foreligger mangler, som Pixl ApS er ansvarlig for, er Pixl ApS efter eget valg berettiget til at afhjælpe manglerne eller foretage omlevering. Afhjælpning skal af Pixl ApS iværksættes uden ugrundet ophold efter modtagelse af reklamation.

2.

Kunden kan kun gøre mangelbeføjelser gældende, såfremt kunden har reklameret rettidigt jf. ovenfor og nøje har overholdt de forskrifter og anvisninger, der er givet af Pixl ApS, for de enkelte produkters behandling og montering m.v.

3.

Pixl ApS’ ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælpning, og Pixl ApS har intet ansvar herudover for mangler ved de leverede varer, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

4.

Eventuel reparation eller omlevering medfører ingen forlængelse af reklamationsperioden.

VIII. Rettigheder til programmel

1.

Når der indgår programmel fra Pixl ApS eller underleverandører til pixl ApS, skal kunden respektere underleverandørernes licensvilkår og ejendomsret til disses programmel i overensstemmelse med dansk rets til enhver tid gældende ophavsretlige regler og regler om ejendomsret.

2.

Software der leveres digitalt eller på anden måde leveres registreret til kunden kan ikke returneres.

3.

Pixl ApS’ leverandører kan direkte fakturere og inddrive betaling for software licenser leveret af InProduction ApS, såfremt dette ikke er lykkedes Pixl ApS. IX. Rådgivning og vejledningsopgaver samt supportaftaler

IX. Konsulentbistand og support aftaler

1.

Råd og vejledning givet af Pixl ApS er retningsgivende, og Pixl ApS påtager sig intet ansvar herfor, såfremt der ikke foreligger en specifik skriftlig aftale om særlig rådgivning. Pixl ApS tilbyder med sin ekspertise indenfor workflow optimering at deltage i eller forestå opgaver med optimering af kundens digitale workflow. Sådanne opgaver tilbydes udført efter forudgående forhandling/aftale.

2.

Pixl kan tilbyde supportaftaler på løsninger, hvor Pixl har deltaget som leverandør og samarbejdspartner ved implementeringen. Supportaftaler er typisk tidsbegrænsede og fungerer som en forlængelse af et projekt og kun efter kundens medarbejdere, har opnået et vist niveau, gennem uddannelse og erfaring i den praktiske implementering af projektet. Pixl vil altid tilstræbe, at levere en professionel support, gennem hurtigt afhjælpning af problemer, med hensyntagen til de ressourcer der er til rådighed. Pixl's ansvar som led i udført support er svarende til det i nærværende betingelsers punkt VII anførte.

3.

Pixl kan for mange produkter sælge support og/eller Software opdaterings kontrakter. Disse kontrakter løber med mindre andet er nævnt i et år af gangen og fornyes automatisk, uden yderligere varsel til kunde. Såfremt en sådan kontrakt ønskes ophævet skal den, med mindre anden skriftlig aftale er indgået, opsiges senest 3 måneder før udløb af den igangværende periode. Denne type aftale er en aftale mellem kunde og leverandør af kontrakten/produktet kontrakten omhandler, og Pixl ApS her derfor ingen ansvar i relation til aftalen.


X. Produktansvar

1.

Pixl ApS er ansvarlig for de leverede varers eventuelle skadeforvoldelse efter bestemmelserne i lov om produktansvar. Ansvaret er dog begrænset og kan aldrig overstige nettosalgsprisen for det solgte vareparti. Såfremt skadeforvoldelse på ting eller personer sker fra tredjemandsprodukter som nævnt i afsnit VI. punkt 3, kan Pixl ApS ikke gøres ansvarlig, hvorfor sådanne krav skal rettes direkte mod den pågældende skadeforvoldende tredjemand.

2.

Pixl ApS er ikke ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos kunden eller dennes kunder.

3.

Såfremt pixl ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Pixl ApS skadesløs i samme omfang, som Pixl ApS’ ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig adcitere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod Pixl ApS.

4.

Bestemmelserne i nærværende punkt X gælder dog ikke i det omfang produktansvarsloven er til hinder herfor.

XI. Force Majeure

1.

Pixl ApS er ikke ansvarlig, såfremt den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor Pixl ApS’ kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.

XII. Værneting

1.

Eventuelle tvister mellem kunden og Pixl ApS afgøres ved danske domstole efter dansk ret med Pixl ApS’ hjemsted som værneting.

XIII. Delvis ugyldighed

1.

Skulle en bestemmelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem kunden og Pixl ApS være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler

Pixl Aps · Filmtorvet 4. · 3500 Værløse  ·  Danmark · Tlf: (+45) 32 96 90 14 · www.pixl.dk